Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti LEDMATE s.r.o.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost LEDMATE s.r.o., IČ 09253050, DIČ CZ 09253050, se sídlem Dolní 6, 76362 Tlumačov, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 118056 jako prodávající a na druhé straně je kupující, kterým může být:

podnikatelský subjekt, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 

Kupní smlouva

Prodávající dodá zboží dle své aktuální nabídky, objednané kupujícím způsobem stanoveným prodávajícím, a to po akceptaci objednávky ze strany prodávajícího (uzavření kupní smlouvy).

Kupní smlouva, jejímž předmětem bude dodávka objednaného zboží prodávajícím kupujícímu, bude za podmínek stanovených v těchto VOP uzavřena na základě objednávky kupujícího.

Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde kupujícímu potvrzení objednávky prodávajícího.  Za potvrzení objednávky se rovněž považuje doručení objednaného zboží prodávajícím kupujícímu. Prodávající je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu.

Pokud prodávající dodatečně zjistí chybu v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či v potvrzení objednávky, informuje o tom obratem kupujícího s výzvou k potvrzení objednávky.  Jestliže kupující tuto objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené prodávajícím, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě 14 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.ledresort.cz, www.ledresort.eu nebo www.ledresort.com
- elektronickou poštou na adrese info@ledmate.cz nebo info@ledresort.cz
- osobně v provozovnách prodávajícího
- telefonicky
 

V případě zvláštních (akčních/omezených) nabídek určitého zboží, tj. nabídek, které se liší od běžného katalogu prodávajícího, si prodávající výslovně vyhrazuje právo na zrušení bez uvedení důvodu a s okamžitou platností. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

 

Platební podmínky

Kupující může uhradit kupní cenu následovně:

- platba předem bankovním převodem
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou
- platba na fakturu po předání zboží kupujícímu
- dalšími způsoby nabízené e-shopem (např. kreditní/debetní kartou přes platební bránu e-shopu)


Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat, zejména v případě kdy to bude považovat s ohledem na okolnosti případu za vhodné, že zboží bude odesláno/předáno kupujícímu pouze proti předchozí úhradě celé či dílčí kupní ceny.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu dodáno:

-na adresu určenou kupujícím v objednávce
-prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
-osobním odběrem v provozovně prodávajícího

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.


Kupující je povinen převzít objednané zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě, že kupující podle předchozího odstavce odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně dopravného do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto VOP a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží kupujícímu.

 

Výhrada vlastnictví

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Kupující uzavřením smlouvy či registrací v elektronickém obchodě prodávajícího, souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Prodávající nepředává osobní údaje kupujících žádné další osobě. Výjimku představuje pouze použití k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingovým akcím prodávajícího a použití k distribucí či k platebnímu styku týkajícího se objednaného zboží a cookies, ze kterými kupující souhlasil.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Závěrečná ustanovení

Je-li jakékoliv ustanovení těchto VOP neplatné, odporovatelné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto VOP jako celku.

Pro veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím za využití těchto VOP, se sjednává výlučná místní příslušnost soudu příslušného dle sídla prodávajícího.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 20. 10. 2020 a nahrazují všechny starší verze. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.


Tento e-shop využívá cookies, aby vám mohl nabídnout některé služby a zvýšil váš uživatelský komfort. Bez jejich použití není schopen fungovat. Pokud navštívíte naše webové stránky, souhlasíte s použitím souborů cookie. více informací...